Formiranje Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica

Vlada RS je 06. juna 2008. godine na zahtjev porodica nestalih iz Republike Srpske donijela Odluku o formiranju Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica - Odluke o osnivanju Operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica broj: 04/1-012-1330/08 od 06.06.2008. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 56/08).

Operativni tim je prvenstveno formiran da bi se ubrzao proces traženja nestalih, odnosno, da radi na prikupljanju informacija o lokacijama grobnica i da iste ustupa Tužilaštvu BiH.

Poštujući Zakon o nestalim licima BiH (član 3. “pravo da se zna“, član 4. „obaveza osiguranja informacija“, član 5. „način razmjene informacija“, član 6. „obaveznost razmjene i saradnji“ i član 23. „zaštita podataka“) Vlada RS definisala je poslove i zadatke Operativnog tima, te njegove nadležnosti koje su usklađene sa Zakonom o nestalim licima BiH.

Nakon postignutog dogovora sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, Operativni tim sve podatke o lociranim grobnicama i podatke lokalitetima gdje su na površini pronađeni skeletni ostaci nestalih lica, dostavlja tužilaštvu. Stručni radnik Operativnog tima zajedno sa istražiocima Operativnog tima izlazi na lice mjesta gdje je locirana grobnica i sačinjava kompletnu dokumentaciju vezanu za pronalazak tijela. Pri tom se detaljno obrađuje lice mjesta kako bi se napravila foto dokumentaciju lica mjesta i crtež lica mjesta mikro lokacije koji se zajedno sa detaljnim opisom i očitanim koordinatama lokacije dostavljaju Tužilaštvu Bosne i Hercegovine kako bi ono organizovalo ekshumaciju - asnaciju. Ekshumacije tijela, kupljenje skeletnih ostataka mrtvih tijela koji su nađeni na površini i identifikacije tijela nisu u nadležnosti Operativnog tima, ali službenici tima su zainteresovani za ove poslove i aktivno se uključuju u njih na zahtjev nadležnog tužilaštva.

Poslovi i zadaci Operativnog tima definisani su Odlukom o osnivanju tima, a to su:

 1. Evidentiranje nestalih lica i vođenje baze podataka o nestalim licima i ažuriranje iste, a koji su sastavni dio CENa.
 2. Lociranje mjesta stradanja nestalih lica na teritoriji Federacije BiH i upoznavanje članova porodica o mjestu stradanja.
 3. Lociranje masovnih i pojedinačnih grobnica u BiH, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji i ustupanje istih Institutu za nestala lica BiH, a u skladu sa Protokolom koji će biti potpisan između Operativnog tima i Instituta za nestala lica BiH.
 4. Evidentiranje i dokumentovanje izmještenih masovnih i pojedinačnih grobnica.
 5. Evidentiranje članova porodica nestalih sa preciznim aresama stanovanja.
 6. Vođenje evidencije o članovima porodica koje nisu dale krv za DNK-a analizu.
 7. Učestvovanje predstavnika Operativnog tima na ekshumacijama grobnica u kojima se nalaze tijela nestalih lica sa popisa Operatinog tima (Na osnovu Protokola potpisanog između Operativnog tim i Instituta za nestala lica BiH).
 8. Uspostavljanje operativne saradnje sa svim institucijama koje mogu biti izvor informacija o nestalom licu.
 9. Evidentiranje i lociranje grobnica i nestalih lica koji nisu u mandatu Operativnog tima i ustupanje podataka nedležnim institucijama koje se bave traženjem istih (Institut za nestala lica BiH, Komisija za humanitarna pitanja i nestala lica Republike Srbije i Komisije za traženje nestalih i zatočenih osoba Republike Hrvatske).
 10. Saradnja sa svim porodicama nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, sa Udruženjima nestalih lica Republike Srpske, Federacije BiH, Republike Srbije, Republike Hrvatske itd.
 11. Organizovanje počasnih ispraćaja i predaja porodicama identifikovanih tijela iz „Spomen kosturnica“ u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju, a u dogovoru sa Udruženjima porodica nestalih lica Republike Srpske i nadležnim institucijama Republike Srpske.
 12. Vođenje evidencije o identifikovanim i neidentifikovanim tijelima u „Spomen kosturnicama“ u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
 13. Rješavanje spornih slučajeva iz baze nestalih Republike Srpske.
 14. Izrada foto dokumentacije lica mjesta na kojoj se nalazi grobnica nestalog lica iz mandata Operativnog tima od strane stručnog radnika Operativnog tima i učešće u obradi pronađenih tijela u dogovoru sa nadležnim tužilaštvom, koristeći pozitivna iskustva bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske.
 15. Pronalaženje svjedoka i rad sa svjedocima koji poznaju lokacije na kojima se nalaze grobnice nestalih lica i traganje za informacijama o nestalim licima na osnovu pozitivnih iskustava bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske, a koje ne koristi Institut za nestala lica
 16. Uspostavljanje metodologije rada Operativnog tima koristeći pozitivna iskustva bivše Kancelarije za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske, a koje ne koristi Institut za nestala lica BiH.
 17. Informisanje porodica i Udruženja nestalih lica Republike Srpske, Vlade Republike Sepske i javnosti o radu Operativnog tima.
 18. Uspostavljanje i vođenje elektronske arhive Operativnog tima i ustupanje relevantne dokumentacije na korištenje nadležnim institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Sredstva za rad Operativnog tima obezbjeđuje se iz Budžeta Vlade Republike Srpske, a za svoj rad Operativni tim je odgovoran Vladi Republike Srpske.

Operativni tim nije formiran da bi se tražili samo Srbi, već i nestali Bošnjaci i nestali Hrvati. U Operativnom timu se nalaze iskusni i visoko profesionalni ljudi koji nisu opterećeni s tim da li će biti pronađena grobnica Srba, Bošnjaka ili Hrvata. Svi podaci do kojih dođu službenici Operativnog tima biće profesionalno obrađeni i dostavljeni Tužilaštvu BiH.

Ukratko o nama
Organizacija